Wednesday, August 27, 2014

Brest cancer myths and truths-రొమ్ము క్యాన్సర్‌...కొన్ని వాస్తవాలు-అపోహలు

 •  


 •  

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము.మనిషికి ఏమిటి ఉన్నా , ఎన్ని ఉన్నా ఆరోగ్యముగా లేకపోతే ఎందుకు పనికిరాడు . ఆరోగ్యము గా ఉంటే అడివిలోనైనా బ్రతికేయగలడు . మనిషికే కాదు ప్రపంచములో ప్రతిజీవికి ఇదే సూత్రము జీవన మనుగడలో ముఖ్యమైనది . మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి . ఏ రోగాలు రాకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి . జబ్బు వచ్చిన వెంటనే తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి . బ్రతికినన్నాళ్ళు హాయిగా ఆరోగ్యము గా బ్రతకాలన్నదే నిజమైన జీవన విధానము . ఇప్పుడు --రొమ్ము క్యాన్సర్‌...కొన్ని వాస్తవాలు-అపోహలు  -- గురించి తెలుసుకొని మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం !. క్రింద నుదహరించిన చికిత్సావిధానాలు మనిషి అవగాహన కోసం వివరించిన ప్రధమ చికిత్స మాత్రమే మంచి చికిత్స కోసం తగిన వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి ...రొమ్ము క్యాన్సర్‌...కొన్ని వాస్తవాలు-అపోహలు  -------------

«Õ£ÏÇ-@Á-©ÊÕ „äCµ¢Íä ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©ðx ªí«át ÂÃuÊqªý Â¹ØœÄ “X¾ŸµÄ-Ê-„çÕi-ÊC. ¨ “¹«Õ¢©ð “X¾A «Õ£ÏÇ@Ç DE ’¹ÕJ¢* Æ«-’Ã-£¾ÇÊ åX¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. ªí«át ÂÃuÊq-ªýÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢* Âí¢ÅŒ «Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©ðx ÂíEo Ƥò-£¾Ç©Õ Â¹ØœÄ …¢šÇªá. ƪáÅä DEÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê Æ¤ò-£¾Ç-©ä-NÕšð, „î¾h-„Ã-©ä-NÕšð Åç©Õ-®¾Õ-Âî-¹-¤òÅä «ÕJEo ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu “X¾«ÖŸ¿¢ …¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð.. ªí«át ÂÃuÊq-ªýÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ÂíEo Ƥò-£¾Ç©Õ, „î¾h-„Ã©Õ \NÕšð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢. • Ƥò£¾Ç: ªí«át©ðx ¹E-XÏ¢Íä ’¹œ¿f-©Fo ÂÃuÊqªý ’¹œ¿f©ä.

ƒC E•¢ Âß¿Õ. ªí«át©ð ¹E-XÏ¢Íä ’¹œ¿f©ðx X¾C¢{ ÅíNÕtC ÂÃuÊqªý ’¹œ¿f©Õ ÂëÛ. ŠÂ¹šË «Ö“ÅŒ„äÕ ÂÃuÊqªý ’¹œ¿f ÂÄíÍŒÕa. ƪá¯Ã Eª½x¹~u¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË ©äŸ¿Õ. ‡©Ç¢šË ’¹œ¿f ¹E-XÏ¢-*¯Ã ÅŒX¾p-E-®¾-J’à „çjŸ¿ÕuºËo ®¾¢“X¾-C¢* X¾K-¹~©Õ Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ Æ«-®¾ª½¢. • Ƥò£¾Ç: ªí«át ÂÃuÊqªý åXŸ¿l «§ŒÕ®¾Õ ®ÔY©ê «®¾Õh¢C.

ƒC X¾ÜJh’à E•¢ Âß¿Õ. 90 ¬ÇÅŒ¢ ªí«át ÂÃuÊqªý ê®¾Õ©Õ 50 \@Áx åXj¦-œËÊ ®ÔY©©ð¯ä ¹EXÏ®¾Õh¯Ão... ƒšÌ-«© Â颩ð *Êo «§ŒÕ®¾Õ „ÃJ-©ðÊÖ ¨ ÂÃuÊqªý «²òh¢C. • Ƥò£¾Ç: ªí«át ÂÃuÊqªý X¾Ûª½Õ-†¾ß-©Â¹× ªÃŸ¿Õ..

X¾Ûª½Õ-†¾ß-©Â¹× ®ÔY© «ÖCJ ªí«át©Õ …¢œ¿«Û ÂæšËd ªí«át ÂÃuÊqªý ªÃŸ¿E ¦µÇN¢-ÍŒœ¿¢ E•¢ Âß¿Õ. ªí«át ¹º-èÇ©¢ X¾Ûª½Õ-†¾ß-©Â¹Ø …¢{Õ¢C. Âí¢ÅŒ «Õ¢C X¾Ûª½Õ-†¾ß©Â¹Ø ¨ ÂÃuÊqªý ªÃ«-œÄEÂË Æ«-ÂìÁ¢ …¢C. • Ƥò£¾Ç: ªí«át ÂÃuÊqªý ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× «®¾Õh¢Ÿî ÅçMŸ¿Õ.

ƒ¢Ÿ¿Õ©ð Âí¢ÅŒ-«-ª½ê „î¾h«¢ …¢C. ªí«át ÂÃuÊqªý «áX¾ÛpÊÕ åX¢Íä ÂíEo Æ¢¬Ç-©ÊÕ „çjŸ¿u X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Â¹×©Õ ’¹ÕJh¢-Íê½Õ. ®ÔY©Â¹× «§ŒÕ®¾Õ åXª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕÊo ÂíDl ÂÃuÊqªý «áX¾Ûp åXª½Õ-’¹Õ-ŌբC. ¹×{Õ¢-¦¢©ð ªí«át ÂÃuÊqªý ÍŒJ“ÅŒ, 12 \@Áx ¹¢˜ä «á¢Ÿä ª½•-®¾y© Â뜿¢, 55 \@Áx ¹¢˜ä «á¢Ÿä ¯ç©-®¾J ‚T-¤ò-«œ¿¢, XÏ©x©Õ ©ä¹-¤ò-«œ¿¢, 30 \@Áx ÅŒªÃyÅä ÅíL ®¾¢ÅÃÊ¢ ¹©-’¹œ¿¢, £¾Éªît¯þ «Ö“ÅŒ©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à „Ãœ¿œ¿¢, ¦ª½Õ«Û ‡Â¹×ˆ-«’à åXª½-’¹-œ¿¢...-ƒ-«Fo ªí«át ÂÃuÊqªý «áX¾ÛpÊÕ åX¢Íä„ä. • Ƥò£¾Ç: «¢¬Á¢©ð ªí«át ÂÃuÊqªý …¢˜ä ÅŒªÃyA ÅŒª½¢©ð „ÃJÂÌ «®¾Õh¢C.

ƒC E•¢ Âß¿Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ªí«át ÂÃuÊqªý ¦ÇJÊ X¾œË-Ê-„ÃJ ¹×{Õ¢-¦Ç©ðx ÍéÇ-«Õ¢C ‚ªî-’¹u¢-’Ã¯ä …¯Ãoª½Õ. ƒ©Ç «¢¬Á ¤Äª½¢-X¾-ª½u¢’à ÂÃuÊqªý ªÃ«-œÄ-EÂË 10 ¬ÇÅŒ¢ «ª½ê ƫ-ÂÃ-¬Ç-©Õ-¯Ãoªá.Ƥò£¾Ç: Gœ¿fÂ¹× ¤ÄLæ®h ªí«át ÂÃuÊqªý ªÃŸ¿Õ.

ƒC Âí¢ÅŒ-«-ª½ê E•¢. Gœ¿fÂ¹× ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x ÂÃuÊqªý ªÃ¹Ø-œ¿-Ÿ¿E ©äŸ¿Õ. ƪáÅä ªÃ¹עœÄ …¢œ¿-œÄ-EÂË Âí¢ÅŒ-«-ª½ê ƫ-ÂÃ-¬Ç-©Õ-¯Ãoªá. • Ƥò£¾Ç: ’¹ª½s´ Eªî-Ÿµ¿Â¹ «Ö“ÅŒ-©Åî ªí«át ÂÃuÊqªý «®¾Õh¢C..

ƒC E•¢ Âß¿Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ ©Gµ-®¾ÕhÊo ’¹ª½s´ Eªî-Ÿµ¿Â¹ «Ö“ÅŒ©ðx ÂíCl „çáÅŒh¢-©ð¯ä ¨²òZ-èã¯þ, “¤ñèã-®Ïd-ªÃ¯þ £¾ÉªîtÊÕx …¢šÇªá. ¨ „çÖÅÃ-Ÿ¿ÕÅî ÂÃuÊqªý «Íäa Æ«-ÂìÁ¢ ©äŸ¿Õ. • Ƥò£¾Ç: ªí«át ÂÃuÊqªý ÅíL-Ÿ¿-¬Á©ð ’¹ÕJh¢-ÍŒœ¿¢ ¹†¾d¢.

ƒC E•¢ Âß¿Õ. ÍäAÂË ’¹œ¿f©Õ ÅŒ’¹-©-œÄ-EÂË Âí¯äo@Áx «á¢Ÿä ÂÃuÊq-ªýÊÕ ’¹ÕJh¢-ÍŒ-«ÍŒÕa. «Ö„çÖ-“’¹X¶Ô X¾K¹~ ŸÄyªÃ OšËE ’¹ÕJh¢-ÍŒœ¿¢ ²ÄŸµ¿u-«Õ-«Û-ŌբC. «á¢Ÿä ’¹œ¿f©Õ ’¹ÕJh¢-ÍŒœ¿¢ «©x *ÂËÅŒq ÍÃ©Ç ®¾Õ©Õ-«-«Û-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õê 40 \@ÁÙx åXj¦-œËÊ ®ÔY©¢Åà «Ö„çÖ-“’ÄþÕ X¾K¹~ Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL.Ƥò£¾Ç: «Ö„çÖ-“’¹X¶Ô X¾K¹~ ¦ÇŸµÄ-¹-ª½¢’à …¢{Õ¢C..

ƒC Â¹ØœÄ E•¢ Âß¿Õ. ²ÄŸµÄ-ª½º ‡Âúqêª «ÖCêª ¨ X¾K¹~ Â¹ØœÄ …¢{Õ¢C. Âí¢ÅŒ «ª½Â¹× Ʋù-¹-ª½u¢’à …Êo-X¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ¯íXÔp …¢œ¿Ÿ¿Õ. “X¾Åäu-ÂË¢* œË>-{©ü «Ö„çÖ-“’¹-X¶ÔÅî ¹Lê’ Æ²ù-¹ª½u¢ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ„ä.

 • ======================= 
Courtesy with eenadu vasundhara @Eenadu news paper
 • =======================
 Visit my website - > Dr.Seshagirirao.com/

No comments:

Post a Comment

Your comment is very important to improve the Web blog.