Friday, June 26, 2009

మయస్తీనియ గ్రేవిస్ ,Myasthenia Grevis¶Áϧ”Á§VQÅ, [Á§VQŠ϶ÁÏ<¬W 4É£ç&[Ê ¥Vê4lÁÅQQÍ ¥AÅ1ÁŬXàm1ÁÆ ë¸É+¬` ¥AMŸê¥ÉÅr[Á™. ‚™ 0§uÔ¶VQ§ ±ÂdÅ ¶Ì[Á3¸ÁÅœÁÆ m1Áŧë&œÁ ϶Áϧ”Á§VQ[ÁÅ £Qaf [Á¡L§uŬLÅ৙. §uÏ϶Á¯Ï› ªu¶Ãà +϶ÁÏdç$, ¬Lí1Áŧë¡Zb œÁ§¸V ¥AƧud§ ¥AQ[Á ‚™ ¥A¬LÅ৙. 6§4ÁÅ¶Ê 0mm »dÍ ‚¥ANê[R ”ìX^R¸V ¡Lb¸Á›Ã3Âà§uÅ. [Á§VQ[Áŧ$ ϶Áϧ”Á§VQ϶ÁÅÏ ë¡L3§u¥AÅ1ÊÅê ¬L§¶ÊœVQ ¥Aê¥A¬Lá 4É£ç &[Á”Á§ ¥AQ[Á ƒ ¥Vê™l ¥A¬LÅ৙. ¥AÅ1ÁŬXàm1ÁÆ6§dÊ Ï¶Áϧ”Á§VQ £Qaf[ÁœÁ. ë¸É+¬` 6§dÊ Eë¥A¥ÉÅr[Á4Ám 6§uá§. 0m¶Ã ë¡L¬LÅàœÁ§ »ªÂ¥Aaj $¶ÃœÁ\QÅ Q*l¬LÅà[Vä§M. ¥Vê™lë¸Á¬LÅàQÍì · [Áŧ$ z¨ ªÂœÁ§ ¥Aŧ™¶Ã ¥Vê™l „4lÁÇ& 4V[Á§œÁd 64Ê œÁÿÓ±U§M QÏ϶Á¯Ï› §uaeœÁ§¸V ¥AƧuÅœÁŧ™. ¥AÅ1ÁŬXàm1ÁÆ ë¸É+¬` ë¡L4lV[Á QÏ϶Á¯Ï›§ ϶Áϧ”Á§VQ £Qaf[ÁœÁ. ¡Lm úʬZ ¶Ì0â £Qaf[ÁœÁ ¡Y§uŸÁÅœÁÆ, +ëªÂ§& E¬LÅ϶ÁÅÏ[Ê ¶Ì0â &bÿ £Q§ ¡Lô§O¶Í¥A”Á§ 6[Ê™ ƒ ¥Vê™lm ¸ÁÅbà§úÁ”Vm¶Ã „¡L1ÉƸÁ¡L”Ê ë¡L4lV[Á QÏ϶Á¯Ï›§. 3Â4lV§u›§¸V ϶ÁÏ[ÁŧɡLåQ ϶Áϧ”Á§VQÅ, öj¥A£lS¥V Q[ÁÅ ¡L<¶Ã§úÊ Ï¶Áϧ”Á§VQÅ, [Á¥AÅQd§, ¥AÆdSì”Ád§, +ŧ¸Ád§ ¥A§dà ¡L[ÁÅQÅ úÊ1ÁÅdSm¶Ã 4Íaj4Á¡L”Ê Ï¶Áϧ”Á§VQÅ ƒ ¥Vê™l ë¡L£lS¥Vm¶Ã QÍ[Á¥AôœV§M. '¶ÌÑ϶ÁÏÑ3Âb ªÂí¬L ¥Aê¥A¬Lá϶ÁÅÏ úɧ™[Á ϶Áϧ”Á§VQÅ, úÊœÁÅQ ϶Áϧ”Á§VQŠ϶ÁÆÏ”V ë¡L£lS+œÁ¥AÅ¥A¥AúÁÅÖ. ƒ ¥Vê™l ^[ÁéœÁ8 ë±Â¡Wà§$[Á4ÉrœÊ 4Vmm ϶Áϧ^É mdQR ¥AÅ1ÁŬXàm1ÁÆ 6§dS§uÅ. QS§£§RÛ ˆd\[R ¥AÅ1ÁŬXàm¶R ¬W§ë”Í¥RÅ ¥Vê™lQÍ m1Áŧë&œÁ ϶Áϧ”Á §VQÊ ¶V϶ÁÅϧ”V, 6m1Áŧë&œÁ ϶Áϧ”Á§VQŠ϶ÁÆÏ”V ƒ ¥Vê™l ë¡L£lS¥Vm¶Ã QÍ[Á¥AôœV§M. ¶V§u›SQŠ϶Áϧ”Á§VQ ¥Aê¥A¬Lá[ÁÅ úÉrœÁ[Áê§ úÊ1ÁÅ”Vm¶Ã [Á§VQ ¬L§¶ÊœÁ ¥Aê¥A¬Lá ¡Lm úʬLÅ৙. ƒ ¥Vê™lQÍ [V”X ¬L§¶ÊœVQŠ϶Áϧ”Á§VQ[ÁÅ ¬Lë϶ÁÏ¥Aŧ¸V úʧuŶͥAô. [ÁÆê§Í ¥AŬLÅÑê§R ^§Ï϶Á¯Ï [RQÍ ˆ§uå”Ã[Á QͱÂQ ¶V§u›§¸V ¬L§¶ÊœVQ϶ÁÅÏ 6”ÁÅ: ˆ§uå”ÁÅœÁŧ™. [V”X ¬L§¶ÊœVQÅ [Á§Vë¸VQ϶ÁÅÏ úʧuÅ϶ÁÅÏ[Áä ¡L_”ÁÅ ‡¬WdÃQR ¶Í<[R 6[Ê ¡L4V§u᧠+”ÁÅ 4ÁQ¥AôœÁŧ™. ‚™ ϶Áϧ”Á§V QQÍm b¬Y±ÂÛ§uì[ÁÅ úʧuÅ϶ÁÅÏm ϶Áϧ”Á§VQÅ ¬L§¶Í$§úÁ ”Vm¶Ã ¬Löj1ÁÅ¡L”ÁÅœÁŧ™. ¥AÅ1ÁŬXàm1ÁÆ ë¸É+¬` ¥Vê™lQÍ ë¡L&§uÏ϶Á¯Ï϶ÁÏ Ï¶ÁÏ›SQÅ œÁ1ÁƧÉr ‡¬WdÃQR ¶Ì<[R b¬Y±ÂÛ§uì[ÁÅ 6”Á:ÿ§úÁd¥ÉÆ, ¥AƧuÖd¥ÉÆ, QÊ4V 4É£ç E1ÁÅd¥ÉÆ úÊ3Âà§M. 0mœÍ ϶Áϧ”Á§u§ ¬L§¶Í$§úÁ¸Á<¸Ê ªu¶Ãàm ¶ÍQÍåœÁŧ™. QÏ϶Á¯Ï›SQÅ -- ƒ ¥Vê™lQÍ »0l[Á§QÍ „§”Ê 6mä ¥VQɧd¤ ϶Áϧ”Á§VQÅ ¥Vê™l ë¡L£lS¥Vm¶Ã QÍ[Á1ÊÅê 6¥A¶Vªu§ „§™. ϶ÁÏ®uvì, ϶ÁÏ[ÁŧɡLåQÅ, ¥AMŸ§, ¸Ì§œÁÅ ¥ÉM4Á QÉr[Á £lS¸VQQÍm ϶Áϧ”Á§VQÅ ‡Ï¶ÁÅÏÑ¥A¸V ë¡L£lS+œÁ¥AÅ ¥AôœV§M. ¥Vê™l aj§sVœÁÅà¸V ¥ÉM4ÁQ¥AôœÁŧ™. úVQS ¶Ê¬LÅQÍì ¥ÉMdÛ¥ÉM4Ád ϶ÁÏm¡W§úÊ QÏ϶Á¯Ï›§ ϶Áϧdà ϶Áϧ”Á§VQÍì ¡LdÅÛ œÁÿÓ ªu¶Ãà QÊ϶ÁÅϧ”V œÁ1ÁƧu¥A”Á§. ¶Ì§œÁ¥Aŧ™QÍ +ŧ¸ÁÅœÁŧdÊ ‚£ç§™, ¥AÆd ¬Lå«LÛœÁ[ÁÅ ¶ÍQÍå¥Ad§ ¥A§dà QÏ϶Á¯Ï›SQŠ϶ÁÏm¡W§úÁ ¥AúÁÅÖ. ¥Vê™l 6§4ÁbQÍ[ÁÆ '¶Ê ¥AÆ™b Eë¥AœÁœÍ „§”Á϶ÁϱU¥AúÁÅÖ. 0mQÍ ë¡L4lV[Á§¸V ϶ÁÏm¡W§úÊ QÏ϶Á¯Ï›§ ϶ÁÏ[ÁŧɡLåQÍì '϶ÁÏdöVm, §É§”ÁÅ ¶Vm ¥V<±U¥Ad§. úÁÆ¡Lô ¥AŬL϶ÁÏ £S§ud§ QÊ4V 4Áí§4Áí4ÁÇ«WÛ ¥A§dÃ+ ϶ÁÆÏ”V „§”Á ¥AúÁÅÖ. [Á”Á϶ÁÏQÍ mQ϶ÁÏ”Á „§”Á4ÁÅ. ¥AMŸ§QÍ öj¥A £lS¥VQÅ ¥AƧuÅœV§M. [Á¥AÅQd§, +ŧ¸Ád§ ϶ÁÏ«LÛ§¸V „§dS§M. ªÂí¬L ¥Ê¸Á§ ¡Y§uŸÁÅœÁŧ™. ¥Vê™lm Eë¥A§ úʬZ 6§ªÂQÅ ^QÅ£Å, [ÁÅê¥ÉÆm1ÁÆ, $¸ÁÅ®uì¥V¡Lô ¥A§dà ‚[R ¡YlÏ϶Á¯Ï[ÁÅì ¥Vê™lm Eë¥AœÁ§u§ úÊ3Âà§M. ^í§u§, ¥A”Á 4É£ç, ªÂ¤§u϶ÁÏ ëªu¥AÅ, ¥AÆ[Á¬W϶ÁÏ ¥A&à”à ¥A§dÃ+ ϶ÁÆÏ”V ƒ ¥Vê™lm Eë¥AœÁ§u§ úÊ3Âà§M. ¶Ì§œÁ¥Aŧ™ ¥AÅae ®uQ϶ÁÅÏ [ÉQQÍ ˆ4Í '϶ÁÏ ¬L¥AÅ1ÁŧQÍ ¶Vm, ¸Á§uç 4lV§u› ¬L¥AÅ1ÁŧQÍ ¶Vm, ë¡L¬L¥V[Á§œÁ§u ¬L¥AÅ1ÁŧQÍ ¶Vm ¥Vê™l QÏ϶Á¯Ï›SQÅ ‡Ï¶ÁÅÏÑ¥A¸V ϶ÁÏm¡W3Âà§M. 4ºÉr§V§M”R ë¸Á§™º úÁŧuÅ϶ÁÅÏ4Á[Á§QÍ ¥AƧuÅåQŠ϶ÁÆÏ”V ƒ¥Vê™l „4lÁÇ&m ¡Y§úÁÅœV§M. ¥V§œÁÅQÅ, +§ÊúÁ[VQÅ, 6& ¥ANëœVm¶Ã 4Vb E¬Z úÁ§uêQÅ, QÊ4V »öj§VQ ¥A§dà ¥Vdà ¥AQ[Á ±TdS«W1Áŧ œÁ§uŸÁÅ ˆ§uå”à ϶Áϧ”Á§VQÅ £Qaf[Á§¸V œÁ1ÁƧu ¥AôœV§M. ‡¥Ab¶Ã ¥A¬LÅ৙? ƒ ¥Vê™l ‡¥AbQÍ[Ér[V ϶ÁÏm¡W§úÁ¥AúÁÅÖ. ‡Ï¶ÁÅÏÑ ¥A¸V z¨ [Áŧ$ ©¨ ˆ®uì ¥AÅ4lÁê ¥A1ÁŬLÅ\ „§”Ê ¥AÅae®uQÍì ϶ÁÏm¡W¬LÅà§dŧ™. ‡QS ¸ÁÅbà3Âà§uÅ? QÏ϶Á¯Ï›SQÅ 6¬Lå«LÛ§¸V „§”Ád§œÍ ¥Vê™lm ¸ÁÅbৠúÁ”Á§QÍ ^S¡Lê§ ^§uŸÁÅœÁÅ[Áä™. §Íÿ ‚&¥AÇœVàmä œÉQŬLŶͥA”Á§, ªÂ¤§u϶ÁÏ $öjäQ[ÁÅ, [V”X ¥Aê¥A¬Lá϶ÁÅÏ úɧ™[Á $öjäQ[ÁÅ ¡L¤¶Ã¯§úÁ”Á§ 4Ví§V ¥Vê™l¶Ã ¬L§£§™l§$[Á ¥AMŸê¥ÉÅr[Á »4lV§VQÅ Q*l3Âà§M. úÁÆ¡Lô 4É£ç &[Á϶ÁÅϧ”V ϶Áϧdà ϶Áϧ”Á§VQÅ ªu¶Ãàm ¶ÍQÍå¥Ad§ ^bÿœÊ ƒ ¥Vê™l ¸ÁÅb§$ ë¡L4lV[Á§¸V »QÍ$§úV<\ „§dŧ™. ƒ ¥Vê™lm ¸ÁÅbà§úÁ”Vm¶Ã 1ÁƧdãS”X dɬLÅÛ £S¸V „¡L϶ÁÏb¬LÅ৙. ¥Vê™l ¡X”ÃœÁÅQÍì û¨ ªÂœÁ§ ¥Aŧ™¶Ã ‚™ ±Â%dÃ¥R ¥A¬LÅ৙. ¬W.dÃ. 3ÂÑ[R 6[Ê™ 4ºÉr¥AŬ` ë¸Á§™º ¡Y§uŸÁÅ4ÁQ[ÁŠ϶ÁÏm ¡YdÛ”Vm¶Ã „¡L϶ÁÏb¬LÅ৙. ¬LÆúÁ[ÁQÅ ƒ ¥Vê™lQÍ §ÍO ¸Á”ÃúÊ ¶Ì0â ϶Áϧ”Á§VQ ªu¶Ãà3Â¥AÅ §VáêQÅ œÁ¸ÁÅÓœÁŧdS§M ϶ÁÏ[ÁÅ϶ÁÏ ¥AMŸê¥ÉÅr[Á ¡L[ÁÅQ[ÁÅ „4Á1Áŧ úʬLŶͥV<. ϶ÁÆϧuÅÖ[Ê 6¥A¶Vªu§ „[Áä ¡L_”ÁÅ mQ£”Á϶ÁÆÏ”Á4ÁÅ. ‡Ï¶ÁÅÏÑ¥A ¡L[ÁÅQ[ÁÅ œÁ϶ÁÅÏÑ¥A ¬L¥AÅ1ÁÆQÍì úÊ1ÁÅ϶ÁÆÏ”Á4ÁÅ. ϶Áϧdà ϶Áϧ”Á§VQÅ £Qaf[Á¡L”Á϶ÁÅϧ”V úÁƬLŶͥV<. +ŧuÅ+ÅdÅì ¸Ì<¡Z ¶V§œÁÅQ[ÁÅ úÁÆ”Á϶ÁÆÏ”Á4ÁÅ. '&à®uì[ÁÅ œÁÿÓ§úÁŶͥV<. ¥Ér§uQR ‚[R¡YlÏ϶Á¯Ï[ÁÅì, §uÅœÁÅ ë϶ÁÏ¥AŧQÍ œÊ”VQÅ, ¸Á§uç 4lV§u›, ¥Vê™l m§Í4lÁ϶ÁÏ dĶVQÅ ¥A§dÃ+ ƒ ¥Vê™l „4lÁÇ&m ¡Y§úÁÅ œV§M ϶ÁÏ[ÁÅ϶ÁÏ ^Së¸ÁœÁà ¡L”V<. ƒ ¥Vê™lë¸Á¬LÅàQÅ ¥AÅœÁÅà ¥Aŧ4ÁÅQ +«L1ÁŧQÍ úVQS ^Së¸ÁœÁà¸V ¥Aê¥Aajb§úV<. ªuë¬Là $¶ÃœÁ\Q ¬L¥AÅ1ÁŧQÍ ‚úÊÖ ^[Á§uQR ‡[Á¬Xá«W1ÁÆ, QÊ4V ¥AÅ%QR bQS¶ÉاdR\ ¥AQ[Á ϶Áϧ”Á§VQÅ ¥AÅb§œÁ ”XQS ¡L”ÁœV§M. ƒ ¥Vê™lë¸Á¬LÅàQÅ ¥AM§4ÁŸV[Ê œÁ¥AÅ ¥Vê™l ¸ÁÅb§$ ªuë¬Là$¶ÃœÁ\ úÊ1ÁÅ£Í1ÊÅ ¥Ér4ÁÅê”öà úÉ¡Lå”Á§ 6¥A¬L§u§

No comments:

Post a Comment

Your comment is very important to improve the Web blog.